Våra Tjänster

Strategisk Flyttrådgivare

Introduktion Strategisk Flyttrådgivare

Vita Management hjälper organisationer som står i begrepp att genomgå ett stort lokalprojekt, flytt eller ombyggnation. Som oberoende part rådger och stöttar vi i beställningsprocessen för lokalprojekt och rena förändringsprojekt för kontor.

Det kommer att finnas många avvägningar och kompromisser att göra under ett lokalprojekt och man vill kunna göra detta med så mycket kunskap som möjligt. För att kunna göra detta krävs att man redan inför en stor förändring säkerställer kapaciteten att kunna svara på dessa:

 • Har vi målsättningen och kravbilden på plats och är det tillräckligt genomlyst?
 • Har vi alla beslutsprocesser på plats för att kunna hantera ett stort projekt?
 • Har vi kompetens för att kunna göra långsiktiga övervägningar i vårt projekt?

img
Strategisk frågeställning:

För att lyckas med ett stort lokalprojekt (oavsett om det är flytt eller ombyggnation) är det helt avgörande att titta på de strategiska frågeställningarna redan i ett tidigt skede; Vad är målet med de nya lokalerna? På vilket sätt möter de verksamhetens behov under hela hyresperioden? Vem äger målbilden? Vem säkerställer att det som hyreskontraktet säger och att det som levereras stämmer överens med den målbilden?

För att kunna lyckas med ett lokalprojekt bör man börja med att inventera vilka faktorer som är kvantifierade på arbetsplatsen idag. Om vi genomför förändringar och skapar en rad förbättringar kommer vi ofta också att skapa friktion i andra delar i processen. För att kunna arbeta bort denna friktion är det nödvändigt att viktiga delar är kvantifierade. Annars riskerar vi att jaga spöken efteråt i problem som inte härrörde till förändringen.

Vad gör Vita Management?

 • Stärker upp med kompetens
  Vita Management kommer in med en stor erfarenhet av att planera lokalprojekt. I ett tidigt stadium handlar detta om att analysera hur väl kravställningen är formulerad och hur väl projektet är förankrat i organisationen.
 • Brygga i beslutsprocessen
  Ett lokalprojekt är en stor process vilken kräver en lång rad beslut. Vita Management kommer in som en oberoende resurs och hjälper organisationer att skapa en effektiv styrprocess.
 • Säkra upp mottagare
  Skapa en effektiv mottagarorganisation i linjen för att bära leveransen av projektet vidare. (se även Dag1-organisation)

Våra tjänster

Vem behöver detta?

 • Verksamheter som söker en förändring, men inte nödvändigtvis flytt
 • Stora organisationer som står i begrepp att genomföra stora projekt
 • Organisationer med en otydlig formulering av målet med projektet


När kommer Vita in?

För att kunna styra ett flyttprojekt mot ett lyckat mål är det viktigt att starta den strategiska analysen så tidigt som möjligt. På så sätt kan mycket arbete undvikas senare i projektet.


Framgångsfaktorer

Lokalprojekt lyckas när det finns:

 • Tydlig mål- och kravbild med lokalprojektet
 • Kompetens och erfarenhet av flytt, lokalförändringar samt arbetssätt.
 • En tydlig mottagare i projektet som definierar acceptansen

 • Produktägande
 • Förvaltningsbarhet
 • Mottagande
Produktägande

Oavsett leverantörerna måste man i stora projekt veta vilka frågor man skall ställa.

Produktägande

En projektledare säkerställer att vi levererar saker rätt -
En produktägare säkerställer att vi levererar rätt saker

En produktägrares roll är att definiera produkten som efterfrågas och kunna fatta alla relevanta beslut i projektet. Detta är en funktion som är mycket tätt knuten till verksamheten. Som produktägarkonsult är vårt jobb att säkerställa att organisationen är redo att fatta de beslut som behövs för att projektet skall utvecklas smidigt och att resultatet speglar målbilden och kravställningen.

Som produktägarstöd säkerställer vi:
 • Att en effektiv styrorganisation finns på plats
 • Att beslut och avvägningar kan fattas med översikt över långsiktiga implikationer
 • Att alla leverabler genom hela projektet är i linje med den ursprungliga visionen
 • Att alla leverabler genom hela projektet har en tydlig mottagare och förvaltare

Förvaltningsbarhet

Förvaltningsbarhet

Genomförandet i ett lokalprojekt är bara en liten del av den totala livstiden i lokalerna och stora pengar kan sparas i ett projekt genom att se till att onödiga kostnader inte dyker upp senare under hyrestiden. Förvaltningsbarhet i lokalprojekt innehär att man analyserar de långtgående effekter och implikationer man får av beslut i projektet. Till exempel:

 • Att undvika kostnader för förändringar i byggprojektet genom att skjuta på deadlines för beslut.
 • Att fördela kostnader mellan hyresgäst och fastighetsägare på ett optimalt sätt.
 • Göra korrekta avvägningar i materialval och inredning baserat på verksamhet.
 • Göra avvägningar avseende livslängd på alla beslut.


Mottagande

Mottagande

En av de viktigaste komponenterna i ett lokalprojekt som ofta är bortglömd är mottagandet. Samtidigt är detta en av de vanligaste områden som utpekas som orsak till att lokalprojekt inte uppnår sitt fulla potential.

Du kan läsa mer om hur vi kan hjälpa till att skapa en organisation som tar vid där projektet avslutar i vår tjänst Dag1-organisation.