Våra Tjänster

House Management Införande

House Management Införande

En av våra styrkor är vår erfarenhet av att leda fastighetsförvaltning och kontor. Som en del i processförändringen kan vi kliva in i en existerande förvaltning och bygga och leda mot en helt ny förvaltningsorganisation.

img

Givet en genomlysning av existerande behov, möjligheter och målsättning för en ny förvaltningsorganisation är nästa steg att jobba med införandet. Det finns två huvudsakliga angreppsvinklar för detta;

  • Stöd och rådgivning
  • Interimsledning

Stöd och rådgivning

I många situationer finns en existerande organisation och ledning. Här kan vi vara ett stöd i en kontinuerlig förändringsprocess. Genom utbildning och coachning hjälper vi till med prioritering och att utveckla processer, funktioner mm.

Stöd och rådgivning är normalt en lite mindre insats. Oftast räcker det med mellan 5 och 10 timmar i veckan för att kunna få en effekt i förändringsarbetet.Interimsledning

Ibland identifierar man ett behov av att skapa en ny "House Management"-organisation för ta ett ägande för arbetsplatsen mellan funktioner som HR, IT och FM. För detta kan man behöva en ny ledningsfunktion. Vi kan här gå in som interimsledning, ett första steg inför att rekrytera in en ny "Head of House"

Förutom den direkta ledningen har vi alltid tillgång till vår interna rådgivning och våra beprövade processer. Med dessa i ryggen kan vi relativt omgående komma igång med att forma den organisation som behövs.

Målet med en interimslösning är att skapa en tillräckligt stabil organisation med stabila processer för att slutligen kunna lämna över till en långsiktig lösning. Det är därför naturligt att interimsrollen stjödjer rekryteringsprocessen för att hitta rätt person/personer att ta över men också tar ansvar för överlämningen.

Våra tjänster

Vem behöver detta?

  • Verksamheter som har behov av en ny modern förvaltningsorgansiation
  • Organisationer som genomgår en personalväxling i fastighets- eller arbetsplatsledning.


När kommer Vita in?

När vi tydligt etablerat målsättning med den nya förvaltningsorganisationen och en bild av hur vi skall ta oss dit.


Framgångsfaktorer

Vad vill vi uppnå...?

  • Skapa en House Management organisation som kan ta ett helhetsansvar för arbetsplatsen
  • Ge organisationen mandat att fatta strategiska beslut baserat på verksamhetens behov